Ali Günal

Ali Günal

Üyelik

Madde 8 — Üyelik statüleri şunlardır:

a) Asil üyelik; Odaya asil üye olabilmek için, T.C. uyruğunda olmak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mesleği ve hizmetlerini HKM unvanı ile yapmaya yasal olarak yetkili bulunmak gereklidir. Oda kayıtlarında ve mesleği yapmada lisans eğitimi esastır. Lisans üstü eğitimi ile alınan unvan ikinci bir lisans diploması olarak değerlendirilemez.

b) Geçici üyelik; Türkiye‘de çalışmasına kanunlar gereğince izin verilmiş yabancı uyruklu Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda Yönetim Kurulu kararı ile Odaya geçici üye olabilir.

c) Onursal üyelik; Odanın amaçlarına uygun olarak, yurt çapında çalışma ve yardımları görülen kişilere, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir. Bu üyelikler, Oda Onur Kurulunun görüşü alınarak Oda Genel Kurulunca geri alınabilir.

ç) Öğrenci üyeliği; Üniversitelerin son sınıfında okuyan öğrenciler oy hakları olmaksızın yönetmelikte belirlenen esaslar dahilinde ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci üye olarak kayıt olabilir.

Üyelerin yetki ve sorumluluğu

Madde 9 — Üyeler;

a) Odanın amaçlarının gerçekleşmesi için 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan TMMOB Ana Yönetmeliği, bu Yönetmelik ve Odanın diğer düzenlemeleri gereğince, mesleki çalışmalarda bulunur.

b) Oda tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmek zorundadır.

c) Odanın amaç ve ilkelerine uygun davranmaları gerekir.

ç) Mühendis topluluğunun onuruna aykırı biçimde mesleki rekabet yapamaz.

d) Oda Genel Kurulunca belirlenen üyelik ödentilerini ödemek zorundadır.

e) Odaya kaydını yaptırarak Oda kimlik kartı alan üye beş yılın sonunda süresi dolan kimlik kartını değiştirmekle yükümlüdür.

f) Üyeler Odadan alacakları resimli belgeler için, son altı (6) ay içinde başı açık, sakalsız ve düzgün kıyafetle çekilmiş resim verirler. Bu özelliklere uyup da tanınmayacak şekilde olan resimler Oda Yönetim Kurulunca kabul edilmez.

g) Mesleki işlev, öneri ve kararlarında, kendi yararına aykırı bile olsa teknik kuramlardan ayrılamaz.

h) HKM kendilerine verilmiş unvanlardan başka herhangi bir unvan kullanamaz. Ancak çalıştıkları kamu ve özel kuruluşlardaki kadro unvanlarının yanında, ihtisas unvanlarını da kullanabilir.

ı) Odaya kayıtlı her üyenin ikamet ve iş adresini ve değişikliklerini otuz (30) gün içinde Odaya bildirmek zorundadır. Bildirmeyen üyenin Odaya kayıtlı adresi geçerli adres sayılır.

i) Askerlik görevine başlayan üyeler ilk otuz (30) gün içinde durumlarını bildirmekle yükümlüdür. Askerlik süresince üyelikleri askıya alınır ve üyelik ödentisi alınmaz. Aksi durumda üyeler ödentilerini ödemeye devam eder. Askerlik hizmetlerini bitiren üyeler, otuz (30) gün içinde durumunu Odaya bildirir.

Üyelikten ayrılma

Madde 10 — Herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen, kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri veya kamu iktisadi kuruluşlarında asil ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler, bu durumu Odaya yazılı olarak bildirmek, belgelemek, Oda üye kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tümünü ödemek koşullarıyla, Oda Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten ayrılabilir. Ayrılma isteği kabul edilmeyen üyenin Oda Genel Kuruluna itiraz hakkı vardır.

Üyelikten çıkarılma ve yeniden üye olma

Madde 11 — Asil ve geçici üye kaydedilenlerden üye olma niteliklerini yitirenler ve üye olma koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar Oda Yönetim Kurulunca oda üyeliğinden çıkarılır. Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyeler, Oda süreli yayınları ile duyurulur.

Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyenin yeniden başvurması üzerine, Oda Yönetimi Kurulunca durumu incelenir ve üyelik koşullarını taşıyorsa, Odaya kaydı yeni bir üye gibi yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Oda Organları, Oluşumu ve Görevleri

Oda organları

Madde 12 — Oda organları şunlardır;

a) Oda Genel Kurulu,

b) Oda Yönetim Kurulu,

c) Oda Onur Kurulu,

ç) Oda Denetleme Kurulu,

d) Oda Danışma Kurulu,

e) Oda Yardımcı Organları.

Oda Genel Kurulu

Madde 13 — Oda Genel Kurulu, delege sistemine göre yapılır. Odanın görevde bulunan; Yönetim, Onur, Denetleme Kurullarının asil üyeleri, Oda adına TMMOB Yönetim, Yüksek Onur, Denetleme Kurullarında bulunan asil üyeler, Oda Genel Kurulunun doğal delegeleridir.

Diğer delegeler, Şube Genel Kurullarınca; bölgelerinde bulunan her yirmi (20) üye için bir asil ve bir yedek delege, artan üye sayıları on (10) dan fazla için yine bir asil ve bir yedek delege seçilir. Doğrudan Oda Genel Merkezine bağlı Temsilciliklerde de aynı yöntem uygulanır. Oturma ve çalışma yerleri ayrı şube bölgesinde bulunanların durumunun saptanmasında işyeri adresi esas alınır.

Oda Genel Kurulunun toplanma şekli ve zamanı

Madde 14 — Oda Genel Kurulu, iki yılda bir, Şubat ayı içinde Oda Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin, görüşmeler cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve pazar günü seçimler yapılacak biçimde saptanması zorunludur.

Oda Genel Kurulu, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci, toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz.

Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı, Oda Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları asil üye tamsayıları ile TMMOB Genel Kurulunca TMMOB Yönetim Yüksek Onur ve Denetleme Kurulları asil üyeliğine seçilmiş üyelerin toplamının iki katından az olamaz.

Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde Genel Kurul ancak bir kez altmış (60) günü geçmemek üzere ertelenir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu yeni Genel Kurul tarihini ve yerini; gündeminde seçim olması halinde görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on beş (15) gün önce delegelere bildirir. Genel Kurul, Oda merkezinin bulunduğu yerde ve günlük bir gazetenin Türkiye baskısında duyurulur.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: