Ali Günal

Ali Günal

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ
TMMOB Yönetim Kurulu’nun 17 Eylül 2005 tarih ve 21/381 nolu kararıyla onaylanmış ve

1 Kasım 2005 tarih ve 25983 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Yönetmelik

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro

Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş, Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının kurumsal işleyişini düzenler.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının kuruluş, oda amacı, üyelik, oda organlarının görevleri ve mali hükümlere ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş

Madde 4 — 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile kurulan ve Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili olup, mesleki çalışmalarda bulunan Harita ve Kadastro Mühendislerini örgütü içinde toplayan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası bu Yönetmelik hükümlerine bağlıdır.

Tanımlar

Madde 5 — Bu Yönetmelikte geçen;

Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB),

Kanun: 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununu,

HKM: Harita, Harita-Kadastro, Jeodezi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi veya Yüksek Mühendisini,

Oda: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını,

Üye: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası üyesini,

Öğrenci: Üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü öğrencisini

ifade eder.

Merkez

Madde 6 — Oda genel merkezi Ankara‘dadır. Genel Kurul kararıyla şube açılabilir veya kapatılabilir. Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilikler açılabilir.

Odanın amaçları

Madde 7 — Odanın amaçları şunlardır:

a) Meslek mensuplarının ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbiriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak, kamunun çıkarlarının korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin arttırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü girişim ve etkinliklerde bulunmak,

b) Meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde kamu kuruluşları ve öteki kuruluşlarla işbirliği yaparak mesleki denetimde, gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bilimsel şartnameleri, tip sözleşmeleri ve bunlar gibi bütün bilimsel belgeleri incelemek ve bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi ya da yeniden yürürlüğe konulması yolunda önerilerde bulunmak,

c) Harita ve Kadastro işlerinin bilimsel ve ekonomik bakımdan en ileri teknik verilere göre ve ülkenin kalkınmasına paralel olarak hızla gelişmesini sağlamak için izlenmesi faydalı görülen teknik koşullar ve bu işlerde çeşitli teknik elemanların arttırılması ve yetiştirilmesi şekilleri üzerinde ilgililere önerilerde bulunmak,

ç) Ulusal ve uluslararası bilimsel, teknik ve mesleki araştırma enstitüleri ve inceleme kurumları kurulması için girişimlerde bulunmak, kurulanların çalışmalarını izlemek ve katılmak,

d) Harita ve Kadastro işleri ile ilgili olarak verilecek yeterlilik belgelerinde üyenin mühendislik mesleğindeki yeterlilik ve deneyimlerin saptanmasında öncü olmak ve kamu kuruluşlarında gerekli girişimlerde bulunmak,

e) Üyelerin mesleki çalışmalarını ve yetkilerini kullanmaları sırasında karşılaşacakları her türlü haksızlık ve onur kırıcı işlemlere karşı bütün girişimleri yapmak, mesleki dayanışmayı kurmak ve kuvvetlendirmek,

f) Öğrencilerin; burs, staj ve yetiştirme devrelerini belli kurallara bağlayıcı girişimlerde bulunmak,

g) Üyelerin mesleki çalışmalarında ihtisaslarının gerektirdiği yetkilerini eksiksiz kullanabilmeleri için, kamu ve özel kuruluşlarda girişimlerde bulunmak ve gerektiğinde bu kuruluşlarla işbirliği sağlamak,

h) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yaparak ülke kalkınması ve ortak mesleki sorunlarda kararlar almak,

ı) Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitiminin ve Harita ve Kadastro Mühendisliği öğrenciliğinin sorunlarını araştırıp incelemek, diğer çağdaş ülkelerde uygulanan modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek, geliştirilen modellerin gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunmak, bu konularda öğretim üyeleri ve öğrencilerle oluşturulacak komisyonlarla etkinlikler düzenlemek,

i) Ülkemizdeki iş hacmi dikkate alınarak harita ve kadastro mesleği ile ilgili mühendis ve teknik eleman gereksinimini karşılayacak önlemleri araştırmak, kadrosunu düzenleme ve sağlama konusundaki önlem ve önerileri ilgili kuruluşlara duyurmak,

j) İlgili yabancı bilimsel mesleki kuruluşlara üye olmak ve bunlarla gerekli ilişkileri kurarak kongrelerine katılmak için delege göndermek, yurt içi kurultay ve kongreler yapmak, yabancı meslek kuruluşlarıyla ilişkiler kurmak,

k) Meslekle ilgili resmi ve özel işlerde bilirkişilik, hakemlik, jüri üyeliği ve danışmanlık yapmak,

l) Oda uzmanlık alanlarına giren konularda üyelerine, özel ve tüzel kişilere yönelik eğitim hizmetleri sunmak, kurslar ve seminerler ve benzeri etkinlikler düzenlemek, katılanlara sertifika ve yeterlilik belgesi vermek ve bu amaçla örgütlenmek.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: